Regulamin sklepu - Dane osobowe

REGULAMIN Home/Regulamin
§ 1. Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ochronapowierzchni.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stroniewww.ochronapowierzchni.pl jest Nanoformula s.c. z siedzibą w 62-040 Puszczykowo ul. Berwińskiego 3 NIP 7831747596.
Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów z dostawą do Klienta;

§ 2. Definicje
Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Nanoformula – spółka cywilna Nanoformula, właściciel Sklepu Internetowego ochronapowierzchni.pl;
Sklep Internetowy – prowadzony przez Nanoformula sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.ochronapowierzchni.pl
Strona Internetowa – oznacza stronę www.ochronapowierzchni.pl na której działa Sklep Internetowy;
Sklep Nanoformula – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Nanoformula, działające pod marką „Nano Ceramic Protect”
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Nanoformula za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Nanoformula;
Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
§ 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie.

Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie  jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa pkt III Regulaminu Serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.ochronapowierzchni.pl
§ 4. Informacje o Produktach i Ceny
Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru Sklepu Nanoformula, którego asortyment będzie prezentowany w toku dalszego korzystania ze Sklepu Internetowego.
Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.
§ 5. Złożenie zamówienia
Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy działający pod adresem www.ochronapowierzchni.pl, telefonicznie lub drogą mailową.
Sklep internetowy www.ochronapowierzchni.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
W zamówieniu Klient:

a) wybiera jako zarejestrowany użytkownik sklepu,
b) dokonuje wyboru zamawianych towarów,
c) wybiera sposób dostawy oraz przekazuje adres dostawy,
d) podaje adres na jaki ma być wystawiona faktura,
e) wybiera sposób płatności.
Przyjęcie przez sklep www.ochronapowierzchni.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Nanoformula niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty (dla zamówień opłacanych za pośrednictwem systemu płatności „Dotpay”) lub niezwłocznie po aktywowaniu linku potwierdzającego złożenie zamówienia, wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia (dotyczy zamówień opłacanych „przy dostawie”).

8. Nanoformula niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Nanoformula, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Nanoformula. Nanoformula niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Nanoformula dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata pomiędzy Klientem i Nanoformula.

9.Nanoformula jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Nanoformula o odstąpieniu od umowy;
okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
Nanoformula zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Nanoformula może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu trzech dni) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.
Nanoformula niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 9 – 11 powyżej.
§ 6. Płatności
Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów oraz wartości Produktów będących przedmiotem zamówienia:

Przelew na rachunek bankowy. Numer rachunku podajemy mailem  po skierowaniu zamówienia do realizacji. Wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na konto firmy.
Wpłata online za pośrednictwem serwisu Dotpay – przelew elektroniczny, karta płatnicza.
§ 7. Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta
Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy.
Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Nanoformula płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z Nanoformula inny termin dostawy zamówionych Produktów.
Nanoformula poinformuje Klienta  za pośrednictwem wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
Przesyłki dostarczane:
kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do soboty.
transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub – w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki.
§ 8. Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu
Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Nanoformula, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy firmy Nanoformula znajdującego sie na stronie internetowej Nanoformula.
W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Nanoformula przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do firmy Nanoformula, lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres firmy Nanoformula, w którym został zamówiony Produkt. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Nanoformula należy do Konsumenta. Konsument, który dokonał zakupu przy użyciu swojego konta w serwisie Nanoformula.pl i utworzył konto podczas procesu zakupu, może skorzystać także z odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów oferowanej przez Nanoforula w celu dokonania zwrotu Produktu, od zakupu którego odstępuje. Zasady zawierania i wykonywania umowy o świadczenie odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów określa Regulamin Usługi Odbioru Produktów przez Nanoformula, który znajduje się tutaj. Zamówienie odpłatnej usługi odbioru możliwe jest po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza dostępnego poprzez konto Klienta.
Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nanoformula w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Nanoformula oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
Nanoformula zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
W wypadku zamiaru odstąpienia od umowy w odniesieniu jedynie do części Produktów objętych jednym zamówieniem Konsument, który dokonał zakupu przy użyciu swojego konta w serwisie Nanoformula.pl lub utworzył konto podczas procesu zakupu, może uzyskać kalkulację ceny Produktów oraz kosztów dostawy, które będą podlegały zwrotowi. Informację na temat kosztów dostawy można uzyskać również na stronie www.ochronapowierzchni.pl/polityka-prywatnosci

Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Nanoformula ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, kurierem, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę: (i) do 40 złotych – paczka o wymiarach standardowych do 30 kg, (ii) do 200 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg, (iii) do 400 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.
Nanoformula może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli Konsument skorzysta z zaproponowanej przez Nanoformula odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
§ 10. Rękojmia i procedura reklamacyjna
Nanoformula jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Nanoformula jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Nanoformula niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Nanoformula albo Nanoformula nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Nanoformula usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Nanoformula. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Nanoformula jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Nanoformula może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Nanoformula może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Nanoformula dostarczyć Produkt wadliwy firmy Nanoformula. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
W wypadku gdy Nanoformula na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
Reklamacje należy kierować do firmy Nanoformula. Reklamacje można składać osobiście w Nanoformula, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie ochronapowierzchni.pl
W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Nanoformula zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Nanoformula nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Nanoformula dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: nanoformula@nanoformula.pl Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Nanoformula zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
§ 11. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Nanoformula s.c. z siedzibą w 62-040 Puszczykowo, ul. Berwińskiego 3 NIP 7831747596.
Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: nanoformula@nanoformula.pl
Dane osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane przez Nanoformula w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Nanoformula w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
W przypadku skorzystania przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą z ułatwienia przy wypełnianiu formularza zakupowego, jakim jest możliwość zaimportowania pozostałych danych kupującego po podaniu NIP, dane w zakresie imienia, nazwiska, nazwy pod jaką jest prowadzona działalność, adresu i numeru telefonu (o ile znajduje się on w bazie) zostaną pobrane przez Nanoformula z Bazy Internetowej Regon Głównego Urzędu Statystycznego.
Twoje dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Dotpay”, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, tj. Dotpay Sp. z o.o.ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków,Polska. W przypadku wybrania przez Ciebie opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej – DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany „DHL”– zostaną powierzone Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z Tobą (Twój numer telefonu oraz adres e-mail).
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Nanoformula przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Nanoformula praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy wybrałeś taką opcję).
Nanoformula dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Nanoformula środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
Nanoformula w pisemnych umowach, których treść jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, powierzyła przetwarzanie Twoich danych osobowych następującym podmiotom, których szczegółowa lista jest dostępna tutaj.
§ 12. Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Wybierz język »